صفحه اصلی > اداره آموزش > قوانین آموزشی > نظام آموزشی 
سامانه هاسرویس الکترونیک

آموزش در تمام دانشگاههاي كشور مبتني بر نظام واحدي است.
در نظام واحدي ، ارزش هر درس با تعداد واحدهاي آن درس سنجيده مي شود و قبولي يا عدم قبولي دانشجو در يك درس، به همان درس محدود است.
هر واحد درس، مقدار يا ميزان درسي است كه مفاد آن به صورت نظري 17 ساعت ، عملي (يا آزمايشگاهي) 34 ساعت، كارگاهي (يا عمليات ميداني) 51 ساعت، كارآموزي و كارورزي (يا كار در عرصه) 68 ساعت، در طول يك نيمسال تحصيلي (يا دوره تابستاني) و طبق برنامه مصوب شوراي عالي برنامه ريزي تدريس مي شود. در مورد رشته هايي كه داراي پروژه هستند مدت اجراي پروژه متناسب با واحد آن، توسط استاد مربوط تعيين مي شود.


سال تحصيلي
ماده 6:
هر سال تحصيلي مركب از دو نيمسال تحصيلي و عنداللزوم يك دوره تابستاني است و هر نيمسال تحصيلي شامل 17 هفته و هر دوره تابستاني شامل 6 هفته آموزش است.


تبصره:
مدت امتحانات پاياني نيمسال يا پاين دوره تابستاني جزو مدت آموزش محسوب نمي شود.


حدود اختيارات دانشگاه
ماده 7:
تمام دانشگاهها موظفند برنامه هاي درسي مصوب شووراي عالي برنامه ريزي را اجرا نمايند.
ترتيب دروس به رعايت پيشنيازها، روش تدريس، و جا به جا كردن ريز مواد و طرح مطالب جديد در يك درس و انتخاب منابع بر عهده دانشگاههاست.


دروس انتخابي
ماده 8:
دانشگاهها مي توانند در هر رشته به تشخيص گروه مربوط تعدادي از دروس مرتبط با رشته را تعيين و به عنوان دروس اننتخابي به دانشجويان ارائه دهند. مشروط بر آنكه تعداد واحد ها از سقف مجاز در هر رشته تجاوز نكند.


ساعات حل تمرين
ماده 9:
دانشگاهها مي توانند در صورت لزوم به تشخيص گروه آموزشي، در هر رشته از دوره هاي كارشناسي، تا 20 ساعت، در دوره هاي كارداني و كارشناسي ناپيوسته تا 10 ساعت به عنوان حل تمرين به ساعات تدريس رشته، در طول دوره بيفزايند.

شعار سال 1399: « جهش تولید »
Copyright © 2010-2011 Hamedan University of Medical Scinces - Medicalschool - All rights reserved