صفحه اصلی > اداره آموزش > قوانین آموزشی > حذف و اضافه 
سامانه هاسرویس الکترونیک

حذف و اضافه
ماده 17:
دانشجو مي تواند در هر نيمسال تحصيلي فقط در مهلتي كمتر از دو هفته پي از شروع نيمسال تحصيلي حداكثر دو درس انتخابي خود را حذف يا دو درس انتخابي خود راب ا دو درس ديگر جابجا نمايد، مشروط بر آنكه تعداد واحدهاي انتخابي ويا ز حد مقرر تجاوز نكند.


حذف اضطراري
ماده 18:
در صورت اضطرار دانشجو مي تواند تا 5 هفته به پايان نيمسال تحصيلي مانده فقط يكي از درسهاي نظري خود راب ا تأييد گروه آموزشي مربوط حذف كند، مشروط بر آنكه اولاُ غيبت دانشجو در آن درس بيش از 17/4 مجموع ساعات آن درس نباشد و ثانياُ تعداد واحدهاي باقيمانده ويا ز 12 واحد كمتر نشود.
ماده 19:
حذف كليه درسهاي اخذ شده در يكن يمال تنها در صورتي مجاز است كه بنا به تشخيص شوراي آموزشي دانشگاه دانشجو قادر به ادامه تحصيل در آن نيمسال نباشد.
در اين صورت نيمسال مزبور جزو حداكثر مجاز تحصيل دانشجو محسوب خواهد شد.

شعار سال 1399: « جهش تولید »
Copyright © 2010-2011 Hamedan University of Medical Scinces - Medicalschool - All rights reserved