صفحه اصلی > اداره آموزش > قوانین آموزشی > مرخصی تحصیلی و انصراف از تحصیل 
سامانه هاسرویس الکترونیک

مرخصي تحصيلي
ماده 33:
دانشجو مي تواند در هر يك از دوره هاي كارداني و كارشناسي ناپيوسته براي 2 نيمسال متوالي يا متناوب از مرخصي تحصيلي استفاده كند.
تبصره:
مدت مرخصي تحصيلي جزو حداكثر مدت مجاز تحصيل دانشجو در هر دوره محسوب مي شود.
ماده 34:
تقاضاي مرخصي تحصيلي بايد به صورت كتبي حداقل دو هفته قبل از شروع نام نويسي هر نيمسال توسط دانشجو به اداره آموزش دانشكده يا دانشگاه تسليم گردد.
تبصره:
اداره آموزش موظف است پس از كسب نظر از گروه آموزشي ذيربط قبل از اتمام مهلت نام نويسي موافقت يا عدم موافق تبا درخواست دانشجو را كتباُ به وي ابلاغ نمايد.


انصراف از تحصيل
ماده 35:
ترك تحصيل بدون كسب اجازه از دانشگاه محل تحصيل انصراف از تحصيل محسوب مي شود و دانشجوي منصرف از تحصيل حق ادامه تحصيل را ندارد.
تبصره:
در موارد استثنايي كه دانشجو ترك تحصيل خود را موجه مي داند بايد دلايل آن را حداقل ي كماه قبل از پايان همان نيمسال بهدانشگاه ارائه دهد. در صورت تاييد موجه بودن ترك تحصيل توسط دانشگاه آن نيمسال جزو مرخصي تحصيلي دانشجو محسوب مي شود.
ماده 36:
دانشجويي كه بخواهد از تحصيل منصرف شود بايد درخواست انصراف خود را شخصاُ به اداره آموزش دانشگاه تسليم نمايد. اين دانشجو مجاز است فقط براي يك بار در فاصله ي كماه از تاريخ درخواست تقاضاي انصراف خود را پس بگيرد پس از انقضاي اين مهلت حكم انصراف از تحصيل وي صادر مي شود و دانشجو پس از آن حق ادامه تحصيل در آن دوره را ندارد.
تبصره 1:
دانشجوي منصرف از تحصيل موظف است به كليه تعهداتي كه در دوران تحصيل سپرده است عمل كند.
تبصره 2:
تحصيل مجدد دانشجوي منصرف از تحصيل موكول به شركت و قبولي در آزمون سراسري بر اساس ضوابط مربوط است.


مرخصي تحصيلي همسر دانشجوي بورسيه و همسر كاركنان دولت
ماده 37:
دانشجويي كه به عنواان همسر يكي از كاركنان دولت يا همسر يكي از دانشجويان بورسيه به عنوان همراه به خارج از كشور اعزام مي شود مي توان دبا ارائه حكم مأموريت همسر و به تشخيص و تاييد شوراي آموزشي دانشگاه علاوه بر استفاد هاز ميزان مرخصي استحقاقي در طول دوره تحصيل 0 تا 4 سال ديگر نيز از مرخصي تحصيلي بدون احتساب در سنوات بهره مند گردد.

شعار سال 1399: « جهش تولید »
Copyright © 2010-2011 Hamedan University of Medical Scinces - Medicalschool - All rights reserved