صفحه اصلی > اداره آموزش > مدیر آموزش 
سامانه هاسرویس الکترونیک

شرح وظایف :

وظایف مدیر آموزش

1.       هماهنگی با معاونین محترم آموزشی

2.       هماهنگی با مدیر کل آموزش دانشگاه ( شرکت در جلسات کمیته منتخب)

3.       نظارت بر انجام صحیح قوانین و مقررات آموزشی

4.       تقسیم وظایف آموزشی در بین کارشناسان هر مقطع

5.       نظارت بر انجام وظایف پرسنل آموزش

6.       سیستم ارجاع دهی صحیح نامه های وارده به ادراه آموزش در بین کارشناسان هر مقطع

7.       پیگیری و دفاع از حقوق و مطالب پرسنل آموزش از طریق ریاست محترم دانشکده و معاونت اداری و مالی

8.       نظارت بر برنامه ریزی آموزشی ، برنامه ریزی امتحانات ، برگزاری امتحانات پایان ترم و آزمون های جامع

 


 ارتباط با اداره آموزش
 نام :
 نام خانوادگي :
 شماره دانشجويي :
 موضوع :
 پيام شما به اداره آموزش :
شعار سال 1399: « جهش تولید »
Copyright © 2010-2011 Hamedan University of Medical Scinces - Medicalschool - All rights reserved