صفحه اصلی > اداره آموزش > تحصیلات تکمیلی 
سامانه هاسرویس الکترونیک

واحد تحصیلات تکمیلی

 

1.       پیام مدیر تحصیلات تکمیلی و معرفی مدیر واحد:

2.       رشته های تحصیلی ـ سال اخذ مجوز ، تعداد دانشجویان فارغ التحصیل

الف ـ کارشناسی ارشد

1.       بیوشیمی بالینی : سال 1378 ـ 22 نفر

2.       میکروب شناسی پزشکی : سال : 1379 ـ 15 نفر

3.       انگل شناسی پزشکی : سال : 1379 ـ 15 نفر

4.       بیوتکنولوژی پزشکی ( زیست فناوری پزشکی) : سال : 1387 ـ 4 نفر

5.       عفوم تشریحی : سال : 1386 ـ 3 نفر

6.       فیزیولوژی : سال : 1388

7.       حشره شناسی پزشکی و مبارزه با ناقلین : سال : 1390

ب ـ دکتری Ph.D

1.       بیوشیمی بالینی : سال : 1385 ـ 1 نفر

2.       پزشکی مولکولی : سال 1387 

3.       تعداد دانشجویان در حال تحصیل به تفکیک مقطع تحصیلی و رشته های تحصیلی

الف ـ کارشناسی ارشد

1.       بیوشیمی بالینی : 13 نفر

2.       میکروب شناسی پزشکی : 10 نفر

3.       انگل شناسی پزشکی : 14 نفر

4.       بیوتکنولوژی پزشکی ( زیست فناوری پزشکی ) : 8 نفر

5.       علوم تشریحی : 7 نفر

6.       فیزیولوژی : 8 نفر

7.       حشره شناسی پزشکی و مبارزه با ناقلین : 5 نفر

ب ـ دکتری Ph.D

1.       بیوشیمی بالینی : 7 نفر

2.       پزشکی مولکولی : 6 نفر

 

4.       آیین نامه های تحصیلات تکمیلی

5.       کارشناسان واحد همراه با شرح وظایف و رسته شغلی

6.       افتخارات و دستاوردهای واحد تحصیلات تکمیلی

قبولی تعداد 14 نفر از دانشجویان کارشناسی ارشد در مقطع دکتری Ph.D شامل 10 نفر از دانشجویان کارشناسی ارشد بیوشیمی بالینی

1 نفر از دانشجویان کارشناسی ارشد رشته میکروب شناسی 1 نفر از دانشجویان کارشناسی ارشد رشته انگل شناسی 2 نفر از دانشجویان کارشناسی ارشد رشته بیوتکنولوژی پزشکی

فرشاد امید پرور ـ انجام امور آموزشی دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری Ph.D ـ دارای مدرک کارشناسی

شعار سال 1399: « جهش تولید »
Copyright © 2010-2011 Hamedan University of Medical Scinces - Medicalschool - All rights reserved