صفحه اصلی > تلفن های دانشکده  
سامانه هاسرویس الکترونیک

تلفن های دانشکده پزشکی همدان

نام واحد

مستقيم

نمابر

كد

داخلي

آدرس

رياست دانشكده

    38380462

 

38380208

081

 

خ- مهديه بلوارشهيد فهميده

معاونت علوم پايه دانشكده

    38380461

-

081

 

"

معاونت اداري مالي

38380462

-

081

 

"

امور اداري

38380557

-

081

 

"

آموزش

38380452

-

081

 

"

تداركات و خدمات

38380997

-

081

 

"

مدير گروه پزشكي اجتماعي

38281051

-

081

 

"

امور مالي

38380630

-

081

 

"

تلفنخانه پزشكي

38380572

38380574

38380583

38380916

-

081

 

"

             


 

 


 

شعار سال 1399: « جهش تولید »
Copyright © 2010-2011 Hamedan University of Medical Scinces - Medicalschool - All rights reserved