صفحه اصلي > ریاست  
سامانه هاسرویس الکترونیک

ریاست دانشکده پزشکی همدان


دکتر محمد علی امیر زرگر
سمت: سرپرست دانشکده پزشکی همدان
دکتری تخصصی ارولوژی 
مرتبه علمی : استاد
تلفن تماس:  38380462 - 081
Email : amirzargar@umsha.ac.ir

 

 

شعار سال 1395: « اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل »
Copyright © 2010-2011 Hamedan University of Medical Scinces - Medicalschool - All rights reserved