صفحه اصلی > شوراها و کمیته ها > كميته منتخب دانشكده  
سامانه هاسرویس الکترونیک

                         کمیته منتخب دانشکده

 

 


دکتر مریم داودی


گروه آموزشی:بیهوشی

مرتبه علمی : دانشیار


ریاست دانشکده


رئیس کمیته

 


دکتر جمشیدکریمی


گروه آموزشی:بیوشیمی

مرتبه علمی: دانشیار


معاون آموزشی علوم پایه


عضو کمیته

 


دکتر سید سامان طالبی


گروه آموزشی:داخلی

مرتبه علمی: استادیار


معاون آموزشی پزشکی عمومی


عضو کمیته

 


دکترفریبا کرامت


گروه آموزشی:عفونی

مرتبه علمی: استاد


هیئت علمی


عضو کمیته

 


دکتر سید امیر غیاثیان


گروه آموزشی:قارچ شناسی

مرتبه علمی: استاد


هیئت علمی


عضو کمیته

شعار سال 1399: « جهش تولید »
Copyright © 2010-2011 Hamedan University of Medical Scinces - Medicalschool - All rights reserved