صفحه اصلی > اعضای هیئت علمی > بالینی > پزشکی اجتماعی 
سامانه هاسرویس الکترونیک

نام و نام خانوادگی:

دکتر  فرزانه اثنی عشری

گروه آموزشی :

متخصص پزشکی اجتماعی-مدیر گروه

Esnaashari_f@umsha.ac.ir

دانشيار-برنامه هفتگی-CV
نام و نام خانوادگی :

دکترمحمدعلي سيف ربيعي

گروه آموزشی :

متخصص پزشکی اجتماعی

Seifrabie@umsha.ac.ir

دانشيار-برنامه هفتگی-CV


نام و نام خانوادگی :

دکتر آذر پیردهقان

گروه آموزشی :

 متخصص پزشكي اجتماعي

Azar_pirdehghan@yahoo.com

دانشيار-برنامه هفتگی-CV

 

نام و نام خانوادگی :

دکتر الهام خانلرزاده

گروه آموزشی :

متخصص پزشكي اجتماعي
Khanlarzadeh800@yahoo.com

 

استادیار-برنامه هفتگی-CV

 

نام و نام خانوادگی :

دکترنسرین جیریایی

گروه آموزشی :

متخصص پزشكي اجتماعي
n.jiriyaee@umsha.ac.ir

استادیار-برنامه هفتگی-CV

شعار سال 1399: « جهش تولید »
Copyright © 2010-2011 Hamedan University of Medical Scinces - Medicalschool - All rights reserved