صفحه اصلی > کوریکولوم و برنامه درسی > گروه های باليني > پزشکی اجتماعی > برنامه درسی > پاور پوینت های گروه  
سامانه هاسرویس الکترونیک

پاور پوینت شماره 1 : phc2

پاور پوینت شماره 2 : ارتباط برای سلامت

پاور پوینت شماره 3 : نظام مراقبت و گزارش دهی

پاور پوینت شماره 4 : بررسی و کنترل اپیدمی ها

شعار سال 1399: « جهش تولید »
Copyright © 2010-2011 Hamedan University of Medical Scinces - Medicalschool - All rights reserved