صفحه اصلي > اداره آموزش > واحد كارآموزي > فرآیند انتخاب لاین دوره کارآموزی 
سامانه هاسرویس الکترونیک

شعار سال 1395: « اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل »
Copyright © 2010-2011 Hamedan University of Medical Scinces - Medicalschool - All rights reserved