صفحه اصلی > اداره آموزش > واحد كارآموزي > فرآیند ثبت نمرات 
سامانه هاسرویس الکترونیک

 

شعار سال 1399: « جهش تولید »
Copyright © 2010-2011 Hamedan University of Medical Scinces - Medicalschool - All rights reserved