صفحه اصلي > مدیریت دانشکده > معاون آموزش تخصصي و فوق تخصصي > شيوه هاي ارزشيابي نوين 
سامانه هاسرویس الکترونیک

ارزشيابي نوين

   دانلود : مهارت های پایه برای آزمون OSCE ، 6 -3-88.doc           حجم فایل 554 KB
شعار سال 1395: « اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل »
Copyright © 2010-2011 Hamedan University of Medical Scinces - Medicalschool - All rights reserved