صفحه اصلی > مدیریت دانشکده > معاونت پژوهشی > مراحل تصویب پروپوزال 
سامانه هاسرویس الکترونیک

 

شعار سال 1397: « حمایت از کالای ایرانی»
Copyright © 2010-2011 Hamedan University of Medical Scinces - Medicalschool - All rights reserved