صفحه اصلي > مدیریت دانشکده > معاونت پژوهشی > مراحل نظارت بر پیشرفت پایان نامه 
سامانه هاسرویس الکترونیک

 

شعار سال 1395: « اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل »
Copyright © 2010-2011 Hamedan University of Medical Scinces - Medicalschool - All rights reserved