صفحه اصلی > شوراها و کمیته ها > کمیته دانشجویان آسیب پذیر 
سامانه هاسرویس الکترونیک

اعضای کمیته دانشجویان آسیب پذیر

1- آقای دکتر سیدسامان طالبی
معاون آموزش پزشکی عمومی
2- خانم دکتر مریم داودی
معاون تخصصی و فوق تخصصی
3- خانم دکتر اثنی عشری مدیر دفتر توسعه آموزش پزشکی
4-آقای دکتر جمشید کریمی
معاون آموزشی علوم پایه و تحصیلات تکمیلی
5- آقای دکتر مهدی رمضانی
ریاست اداره آموزش
6-آقای بهرام طهماسبی معاون اداری و مالی
7-خانم دکترآذر پیردهقان
هئیت علمی گروه پزشکی اجتماعی
8- خانم دکترزهرا علیزاده
هئیت علمی گروه علوم تشریح
9-خانم زهرا صنائی کارشناس واحد مطالعات و توسعه آموزش (EDO)
10-خانم نیره السادات خوانساری کارشناس مقطع علوم پایه
11-خانم زهرا دهبانی کارشناس کارآموزی
12-آقای فرشاد امید پرور کارشناس تحصیلات تکمیلی

 

فرآیند دانشجویان آسیب پذیر

شعار سال 1399: « جهش تولید »
Copyright © 2010-2011 Hamedan University of Medical Scinces - Medicalschool - All rights reserved