صفحه اصلي > مدیریت دانشکده > معاون آموزش تخصصي و فوق تخصصي > امور پژوهشی > مراحل دفاع از پایان نامه 
سامانه هاسرویس الکترونیک

 

شعار سال 1395: « اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل »
Copyright © 2010-2011 Hamedan University of Medical Scinces - Medicalschool - All rights reserved