صفحه اصلی > مدیریت دانشکده > معاون آموزش تخصصي و فوق تخصصي > امور پژوهشی > مراحل نظارت بر دفاع از پایان نامه 
سامانه هاسرویس الکترونیک

شعار سال 1397: « حمایت از کالای ایرانی»
Copyright © 2010-2011 Hamedan University of Medical Scinces - Medicalschool - All rights reserved