صفحه اصلی > کوریکولوم و برنامه درسی > گروه های باليني > داخلي > برنامه درسی > طرح درس 
سامانه هاسرویس الکترونیک

طرح درس های داخلی

   دانلود : طرح_درس_کارورزی_بخش_ریه_.docx           حجم فایل 38 KB
   دانلود : طرح_درس_کارآموزی_بخش_ریه.docx           حجم فایل 40 KB
   دانلود : طرح_درس_فیزیوپاتو_ژی_ریه.docx           حجم فایل 39 KB
   دانلود : طرح_درس_دکتر_قباخلو_گروه_داخلی.docx           حجم فایل 30 KB
   دانلود : طرح_دوره_دکتر_برزویی_فیزیوپاتولوژی_غدد.docx           حجم فایل 31 KB
   دانلود : طرح_درس_دکتر_برزویی_کارآموزی_غدد.docx           حجم فایل 33 KB
   دانلود : طرح_درس_دکتر_برزویی__کارورزی_غدد.docx           حجم فایل 33 KB
   دانلود : طرح_دوره_دکتر_شیخ_گروه_داخلی.docx           حجم فایل 31 KB
   دانلود : طرح_درس_دکتر_شیخ_گروه_داخلی.docx           حجم فایل 34 KB
   دانلود : طرح_درس_دکتر_ساجدی_گروه_داخلی_2.docx           حجم فایل 33 KB
   دانلود : طرح_درس_دکتر_ساجدی_گروه_داخلی_1.docx           حجم فایل 33 KB
   دانلود : طرح_دوره_دکتر_خلیلیان_گروه_داخلی.docx           حجم فایل 31 KB
   دانلود : طرح_درس_دکتر_خلیلیان_گروه_داخلی.docx           حجم فایل 34 KB
   دانلود : طرح_درس_دکتر_حسن_زرینی_تئوری_داخلی.docx           حجم فایل 30 KB
   دانلود : طرح_درس_کارورزی_غدد،دکتر_برزویی.pdf           حجم فایل 451 KB
   دانلود : طرح_درس_بیماریهای_داخلی.pdf           حجم فایل 390 KB
   دانلود : برنامه درسی جلسات بیماریهای غدد           حجم فایل 254 KB
شعار سال 1399: « جهش تولید »
Copyright © 2010-2011 Hamedan University of Medical Scinces - Medicalschool - All rights reserved