صفحه اصلی > اعضای هیئت علمی > بالینی > داخلی 
سامانه هاسرویس الکترونیک

نام و نام خانوادگی :

دکترمحمد عباسی

گروه آموزشی :

خون و سرطان بالغين(مدیر گروه)

 abbasi@umha.ac.ir

استاديار-برنامه هفتگی-CV

 

نام و نام خانوادگی :

دکتر ابراهيم نادي

گروه آموزشی :

 ريه ( داخلي)

 nadi@umsha.ac.ir

استاد-برنامه هفتگی-CV

نام و نام خانوادگی :

دکتر محمود غلياف

گروه آموزشی :

 فوق تخصص نفرولوژي

 gholyaf@umsha.ac.ir

دانشيار-برنامه هفتگی-CV


نام و نام خانوادگی :

دکترعليرضا خليليان

گروه آموزشی :

گوارش بالغين

 khalilian@umsha.ac.ir

استاديار- برنامه هفتگی-CV

 

نام و نام خانوادگی:

دکتر زهره كهرام فر

گروه آموزشی :

داخلي

Kahram_Z@umsha.ac.ir

استاديار-برنامه هفتگی-CV

 

نام و نام خانوادگی:

دکتر زهرا بصيري

گروه آموزشی :

روماتولوژي

basiri@umsha.ac.ir

دانشيار-CV


 
نام و نام خانوادگی :
دکتر شيوا برزويي
گروه آموزشی :
غدد بزرگسالان
استاديار-CV

نام و نام خانوادگی:

دکتر مهدي قباخلو

گروه آموزشی :

فوق تخصص گوارش و کبد

 

 

استاديار-برنامه هفتگی-CV

 

نام و نام خانوادگی:

دکتر مريم حسن زريني

گروه آموزشی :

گوارش و كبد بالغين

 mhzarrini@umsha.ac.ir

استاديار-برنامه هفتگی-CV

 

نام و نام خانوادگی:

دکتر احمد تحملي رودسري

گروه آموزشی :

فوق تخصص روماتولوژي

 Tahamoli_roudsari@yahoo.com

استاديار-CV

 

نام و نام خانوادگی:

دکترعلیرضا باقری

گروه آموزشی :

متخصص داخلی

alirezabaghari08@gmail.com

استاديار-برنامه هفتگی-CV


نام و نام خانوادگی:

دکتر سيد سامان طالبي

گروه آموزشی :

متخصص داخلي

Samantalabi@gmail.com

استاديار-برنامه هفتگی-CV

 

نام و نام خانوادگی:

دکتر ویدا شیخ

گروه آموزشی :

متخصص داخلي

vsh_5772@yahoo.com

استاديار-برنامه هفتگی-CV

 

نام و نام خانوادگی:

دکتر الدوزآلوش

گروه آموزشی :

متخصص داخلي

استاديار-برنامه هفتگی-CV

 

نام و نام خانوادگی:

دکترفیروزه ساجدی

گروه آموزشی :

متخصص داخلي

استاديار-برنامه هفتگی-CV


نام و نام خانوادگی:

دکترمریم اسماعیل زاده

گروه آموزشی :

متخصص داخلي

استاديار-برنامه هفتگی-CV

شعار سال 1396: « اقتصاد مقاومتی؛ تولید و اشتغال »
Copyright © 2010-2011 Hamedan University of Medical Scinces - Medicalschool - All rights reserved