صفحه اصلی > کوریکولوم و برنامه درسی > گروه های باليني > داخلي > برنامه درسی > تقویم درسی 
سامانه هاسرویس الکترونیک

برنامه بخش داخلی

   دانلود : روماتولوژی.pdf           حجم فایل 183 KB
   دانلود : برنامه_بخش_داخلی_بیمارستان_شهید_بهشتی.pdf           حجم فایل 87 KB
شعار سال 1399: « جهش تولید »
Copyright © 2010-2011 Hamedan University of Medical Scinces - Medicalschool - All rights reserved