صفحه اصلی > کوریکولوم و برنامه درسی > گروه های باليني > اطفال > برنامه درسی > طرح درس 
سامانه هاسرویس الکترونیک

طرح درس های گروه اطفال

   دانلود : طرح_درس_تئوری_عفونی_اطفال-دکتر_صدیقی.pdf           حجم فایل 177 KB
   دانلود : طرح_درس_کارآموزی_عفونی_ادکتر_صدیقی.pdf           حجم فایل 260 KB
   دانلود : طرح_درس_کارورزی_عفونی_اطفال-دکتر_صدیقی.pdf           حجم فایل 240 KB
   دانلود : طرح_درس_کارآموزی_اطفال-_دکتر_صفری.pdf           حجم فایل 87 KB
   دانلود : طرح_درس_کارآموزی_غدد_اطفال.pdf           حجم فایل 105 KB
   دانلود : طرح_درس_کارورزی_گوارش_-دکتر_بزم_آمون.pdf           حجم فایل 52 KB
   دانلود : طرح_درس_کارآموزی_گوارش_-دکتر_بزم_آمون.pdf           حجم فایل 51 KB
   دانلود : طرح_درس_کارورزی_غدد_اطفال.pdf           حجم فایل 54 KB
   دانلود : طرح_درس_فیزیوپاتولوژی_غدد_اطفال.pdf           حجم فایل 83 KB
   دانلود : طرح_درس_اطفال-دکتر_سبزه_ای.pdf           حجم فایل 61 KB
   دانلود : طرح_درس_کارآموزی_اطفال-دکتر_اصفهانی.pdf           حجم فایل 67 KB
   دانلود : طرح_درس_کارورزی_نوزادان-دکتر_اقبالیان.pdf           حجم فایل 63 KB
   دانلود : طرح_درس_کارآموزی_نوزادان-دکتر_اقبالیان.pdf           حجم فایل 61 KB
   دانلود : طرح_درس_کارآموزی_اعصاب_اطفال-دکتر_فیاضی.pdf           حجم فایل 52 KB
   دانلود : طرح_درس_کارورزی_اطفال-دکتر_اصفهانی.pdf           حجم فایل 61 KB
   دانلود : طرح_درس_کارورزی_نوزادان-دکتر_شکوهی.pdf           حجم فایل 299 KB
   دانلود : طرح_درس_کارآموزی_نوزادان-دکتر_شکوهی.pdf           حجم فایل 299 KB
   دانلود : طرح_درس_کارورزی_اعصاب_کودکان،دکتر_فیاضی.pdf           حجم فایل 383 KB
شعار سال 1397: « حمایت از کالای ایرانی»
Copyright © 2010-2011 Hamedan University of Medical Scinces - Medicalschool - All rights reserved