صفحه اصلی > کوریکولوم و برنامه درسی > گروه های باليني > پوست > برنامه درسی > طرح درس  
سامانه هاسرویس الکترونیک

طرح درس های گروه پوست

   دانلود : برنامه_کاروزی_پوست.pdf           حجم فایل 426 KB
   دانلود : برنامه__کارآموزی__پوست.pdf           حجم فایل 340 KB
   دانلود : طرح_درس_نظری_پوست-دکتر_علیرضایی.pdf           حجم فایل 901 KB
   دانلود : طرح_درس_پوست-دکتر_یزدانفر.pdf           حجم فایل 63 KB
   دانلود : طرح_درس_پوست-دکتر_فرشچیان.pdf           حجم فایل 86 KB
   دانلود : طرح_درس_پوست-دکتر_سبحان.pdf           حجم فایل 908 KB
   دانلود : طرح_درس_پوست-دکتر_انصار.pdf           حجم فایل 85 KB
شعار سال 1397: « حمایت از کالای ایرانی»
Copyright © 2010-2011 Hamedan University of Medical Scinces - Medicalschool - All rights reserved