صفحه اصلی >  دفتر توسعه آموزش(EDO) > کمیته ها و شوراها 
سامانه هاسرویس الکترونیک
شعار سال 1396: « اقتصاد مقاومتی؛ تولید و اشتغال »
Copyright © 2010-2011 Hamedan University of Medical Scinces - Medicalschool - All rights reserved