صفحه اصلی >  دفتر توسعه آموزش(EDO) > کمیته های EDO > کمیته صلاحیت بالینی 
سامانه هاسرویس الکترونیک

نام و نام خانوادگی :

دکتر  فهیمه مقصودی

معاون و کارشناس EDO

کارشناس کمیته صلاحیت بالینی

MD

Medical_faculty@umsha.ac.ir

 

 

 

شرح وظائف کمیته ارزیابی صلاحیت بالینی :

 

-    بررسی ائین نامه مهارتهای بالینی و تعیین مهارتهای ضروری و پیشنهادی بر اساس سطح بندی ارسالی از وزارت

-    تفکیک مهارتهای تعیین شده بر اساس گروههای آموزشی با رویکرد اهمیت موضوعی

-    اقدام برای برگزاری آزمون آزمایشی صلاحیت بالینی به شرح ذیل :

-    تعیین محتوی های آموزشی و مهارتهای ضروری به عنوان منابع طراحی آزمون

-    تفکیک محتوی های آموزشی بر اساس گروههای بالینی مجری برنامه

-    بررسی امکانات آموزشی مرکز مهارتها ی بالینی دانشکده و چگونگی آموزش مهارتها با نظارت مستقیم و بررسی مرکز مهارتهای بالینی توسط اساتید بالینی مجری و مسئولین محترم دانشکده و معاونت محترم آموزشی دانشگاه

-    تهیه منابع و امکانات و مولاژ های اموزشی مورد نیاز جهت اجرای این مهم ؛ با پشتیبانی  مستقیم معاونت محترم آموزشی دانشگاه 

 

 شرح وظائف کارشناس کمیته صلاحیت بالینی در دفتر توسعه :

تدوین برنامه عملیاتی کمیته صلاحیت بالینی

طراحی و تنظیم سوالات آزمون صلاحیت بالینی

تصحیح وآنالیز نتایج آزمون صلاحیت بالینی

همکاری با معاونت آموزش پزشکی عمومی در برگزاری آزمون صلاحیت بالینی

 صدور گواهی اساتید ممتحن

صدور گواهی صلاحیت بالینی جهت دانشجویان شرکت کننده در آزمون

 

   دانلود : اعضاء_کمیته_ارزیابی_صلاحیت_بالینی.pdf           حجم فایل 1117 KB
شعار سال 1399: « جهش تولید »
Copyright © 2010-2011 Hamedan University of Medical Scinces - Medicalschool - All rights reserved