صفحه اصلی > کوریکولوم و برنامه درسی > گروه هاي علوم پايه > ميكروبیولوژی > طرح درس 
سامانه هاسرویس الکترونیک

طرح درس ها

   دانلود : طرح درس دکتر عربستانی میکروارگانیسم ها .pdf           حجم فایل 525 KB
   دانلود : طرح درس دکتر عربستانی ژنتیک پیشرفته .pdf           حجم فایل 499 KB
   دانلود : طرح درس دکتر عربستانی بیولوژی سلولی و مولکولی.pdf           حجم فایل 525 KB
   دانلود : طرح درس دکتر عربستانی باکتری شناسی.pdf           حجم فایل 635 KB
شعار سال 1399: « جهش تولید »
Copyright © 2010-2011 Hamedan University of Medical Scinces - Medicalschool - All rights reserved