صفحه اصلی > کوریکولوم و برنامه درسی > گروه های باليني > ارولوژي > برنامه درسی > طرح درس 
سامانه هاسرویس الکترونیک

طرح درس اورولوژی

   دانلود : طرح_درس_نظری.دکتر_محرابی.pdf           حجم فایل 298 KB
   دانلود : طرح_درس_نظری.دکتر_محرابی.pdf           حجم فایل 298 KB
   دانلود : طرح_درس_نظری.دکتر_امیر_حسنی.pdf           حجم فایل 251 KB
   دانلود : طرح_درس_نظری._دکتر_امیر_زرگر.pdf           حجم فایل 237 KB
   دانلود : طرح_درس_کارورزی._دکتر_عالمی.pdf           حجم فایل 240 KB
شعار سال 1399: « جهش تولید »
Copyright © 2010-2011 Hamedan University of Medical Scinces - Medicalschool - All rights reserved