صفحه اصلی > کوریکولوم و برنامه درسی > گروه های باليني > روانپزشكي > برنامه درسی > طرح درس 
سامانه هاسرویس الکترونیک

طرح درس ها

   دانلود : طرح_درس_کارورزی_روانپزشكي.doc           حجم فایل 68 KB
   دانلود : طرح_درس__کارآموزی_روانپزشكي.doc           حجم فایل 67 KB
شعار سال 1399: « جهش تولید »
Copyright © 2010-2011 Hamedan University of Medical Scinces - Medicalschool - All rights reserved