صفحه اصلی > کوریکولوم و برنامه درسی > گروه های باليني > روانپزشكي > برنامه درسی 
سامانه هاسرویس الکترونیک

برنامه ها

   دانلود : درمانگاههای_تخصصی.doc           حجم فایل 112 KB
   دانلود : وظايف_كار_آموزان_وكارورزان_روانپزشكي.doc           حجم فایل 42 KB
   دانلود : فرم_ارزيابي_كارورزان_در_بخش_روانپزشكي.doc           حجم فایل 64 KB
   دانلود : بخش_روانپزشکی_زنان.docx           حجم فایل 13 KB
   دانلود : ارتباط_با_گروه.doc           حجم فایل 26 KB
شعار سال 1399: « جهش تولید »
Copyright © 2010-2011 Hamedan University of Medical Scinces - Medicalschool - All rights reserved