صفحه اصلی > اداره آموزش > قوانین آموزشی > فرآیند رسیدگی به اعتراضات 
سامانه هاسرویس الکترونیک

 

شعار سال 1397: « حمایت از کالای ایرانی»
Copyright © 2010-2011 Hamedan University of Medical Scinces - Medicalschool - All rights reserved