صفحه اصلی > اداره آموزش > قوانین آموزشی > فرآیند میهمانی و انتقالی 
سامانه هاسرویس الکترونیک

 

شعار سال 1396: « اقتصاد مقاومتی؛ تولید و اشتغال »
Copyright © 2010-2011 Hamedan University of Medical Scinces - Medicalschool - All rights reserved