صفحه اصلی > اداره آموزش > قوانین آموزشی > فرآیند مرخصی تحصیلی 
سامانه هاسرویس الکترونیک

 

شعار سال 1399: « جهش تولید »
Copyright © 2010-2011 Hamedan University of Medical Scinces - Medicalschool - All rights reserved