صفحه اصلی > کوریکولوم و برنامه درسی > گروه های باليني > گوش و حلق و بيني > برنامه درسی > طرح درس 
سامانه هاسرویس الکترونیک

طرح درس

   دانلود : برنامه_کارورزی_گوش_و_حلق_و_بینی.pdf           حجم فایل 437 KB
   دانلود : برنامه_کارآموزی_گوش_و_حلق_و_بینی.pdf           حجم فایل 389 KB
   دانلود : طرح_درس_تئوری_ENT.pdf           حجم فایل 2274 KB
شعار سال 1399: « جهش تولید »
Copyright © 2010-2011 Hamedan University of Medical Scinces - Medicalschool - All rights reserved