صفحه اصلی > کوریکولوم و برنامه درسی > گروه های باليني > زنان > برنامه درسی > طرح درس 
سامانه هاسرویس الکترونیک

طرح درس گروه زنان

   دانلود : کارورزی_زنان_و_زایمان_دکتر_مریم_احمدی_.pdf           حجم فایل 327 KB
   دانلود : زنان_و_زایمان_دکتر_مریم_احمدی.pdf           حجم فایل 428 KB
   دانلود : برنامه_کارورزی_زنان.pdf           حجم فایل 619 KB
   دانلود : برنامه_کارآموزی_زنان.pdf           حجم فایل 250 KB
شعار سال 1399: « جهش تولید »
Copyright © 2010-2011 Hamedan University of Medical Scinces - Medicalschool - All rights reserved