صفحه اصلی > کوریکولوم و برنامه درسی > گروه های باليني > زنان > برنامه درسی > طرح درس 
سامانه هاسرویس الکترونیک

طرح درس

   دانلود : برنامه_کارورزی_زنان.pdf           حجم فایل 619 KB
   دانلود : برنامه_کارآموزی_زنان.pdf           حجم فایل 250 KB
   دانلود : طرح_درس_تئوری-دکتر_فریمانی.pdf           حجم فایل 154 KB
   دانلود : طرح_درس_تئوری_زنان-دکتر_رادنیا.pdf           حجم فایل 1112 KB
شعار سال 1397: « حمایت از کالای ایرانی»
Copyright © 2010-2011 Hamedan University of Medical Scinces - Medicalschool - All rights reserved