صفحه اصلی > اعضای هیئت علمی > بالینی > روانپزشکی 
سامانه هاسرویس الکترونیک


 

نام و نام خانوادگی :

دکتر علی قلعه ایها

گروه آموزشی :

متخصص روانپزشكي

(مدیر گروه)

 Ghaleiha@umsha.ac.ir

استاد-برنامه هفتگی-CV


نام و نام خانوادگی :

دکتر محمد حقيقي

گروه آموزشی :

متخصص روانپزشكي

haghighi@umsha.ac.ir

استاد-برنامه هفتگی-CV
نام و نام خانوادگی :

دکتر ليلا جهانگرد

گروه آموزشی :

متخصص روانپزشكي

Jahangard_Li@yahoo.com

استادی- برنامه هفتگی-CV


نام و نام خانوادگی :

دکتر عليرضا رحيمي

گروه آموزشی :

متخصص روانپزشكي

a.rahimi@umsha.ac.ir

دانشیار-برنامه هفتگی-CV


 

نام و نام خانوادگی :

دکتر امير كشاورزي

گروه آموزشی :

 متخصص اعصاب و روان

Drkeshavarzi@yahoo.com

استاديار-برنامه هفتگی-CV


 

نام و نام خانوادگی :

دکتر هلن بهمنش

گروه آموزشی :

 متخصص روانپزشکی


استاديار

شعار سال 1399: « جهش تولید »
Copyright © 2010-2011 Hamedan University of Medical Scinces - Medicalschool - All rights reserved