صفحه اصلی > اعضای هیئت علمی > بالینی > روانپزشکی 
سامانه هاسرویس الکترونیک


 

نام و نام خانوادگی :

دکتر علی قلعه ایها

گروه آموزشی :

روانپزشكي(مدیر گروه)

 Ghaleiha@umsha.ac.ir

استاد-برنامه هفتگی-CV


نام و نام خانوادگی :

دکتر محمد حقيقي

گروه آموزشی :

روانپزشكي

haghighi@umsha.ac.ir

استاد-برنامه هفتگی-CVنام و نام خانوادگی :

دكتر محمد احمدپناه

گروه آموزشی :

روانشناسي باليني

ahmadpanah@umsha.ac.ir

استاد-برنامه هفتگی-CVنام و نام خانوادگی :

دکتر ليلا جهانگرد

گروه آموزشی :

روانپزشكي

Jahangard_Li@yahoo.com

دانشيار- برنامه هفتگی-CV


نام و نام خانوادگی :

دکتر عليرضا رحيمي

گروه آموزشی :

روانپزشكي

a.rahimi@umsha.ac.ir

دانشیار-برنامه هفتگی-CV


 

نام و نام خانوادگی :

دکتر امير كشاورزي

گروه آموزشی :

 روانپزشكي

Drkeshavarzi@yahoo.com

استاديار-برنامه هفتگی-CV


 

نام و نام خانوادگی :

دکتر لطیف مرادویسی

گروه آموزشی :

 روانپزشكي

l.moradveisi@umsha.ac.ir

استاديار-برنامه هفتگی-CV

شعار سال 1396: « اقتصاد مقاومتی؛ تولید و اشتغال »
Copyright © 2010-2011 Hamedan University of Medical Scinces - Medicalschool - All rights reserved