صفحه اصلی > کوریکولوم و برنامه درسی > گروه های باليني > چشم > برنامه درسی > طرح درس 
سامانه هاسرویس الکترونیک

طرح درس

   دانلود : دکتر_مهدی_زندیان.docx           حجم فایل 37 KB
   دانلود : دکتر_نوشین_بزازی.docx           حجم فایل 37 KB
   دانلود : دکتر_مهدی_علیزاده.docx           حجم فایل 37 KB
   دانلود : دکتر_فاطمه_اسلامی.docx           حجم فایل 38 KB
   دانلود : دکتر_سیامک_اکبرزاده.docx           حجم فایل 37 KB
شعار سال 1399: « جهش تولید »
Copyright © 2010-2011 Hamedan University of Medical Scinces - Medicalschool - All rights reserved