صفحه اصلی > کوریکولوم و برنامه درسی > گروه های باليني > چشم > برنامه درسی > طرح درس 
سامانه هاسرویس الکترونیک

طرح درس

   دانلود : طرح_درس_گروه_چشم_،کارآموزی.doc           حجم فایل 80 KB
   دانلود : طرح_درس_تئوری_چشم_و_فرم_آزمونها.doc           حجم فایل 328 KB
شعار سال 1397: « حمایت از کالای ایرانی»
Copyright © 2010-2011 Hamedan University of Medical Scinces - Medicalschool - All rights reserved