صفحه اصلی > کوریکولوم و برنامه درسی > گروه های باليني > جراحي > برنامه درسی > طرح درس 
سامانه هاسرویس الکترونیک

طرح درس

   دانلود : برنامه_کارورزی_بخش_جراحی.pdf           حجم فایل 422 KB
   دانلود : دکتر_رامین_ابراهیمیان_کارآموزی.pdf           حجم فایل 312 KB
شعار سال 1399: « جهش تولید »
Copyright © 2010-2011 Hamedan University of Medical Scinces - Medicalschool - All rights reserved