صفحه اصلی > کوریکولوم و برنامه درسی > گروه های باليني > جراحي > برنامه درسی 
سامانه هاسرویس الکترونیک

برنامه ها

   دانلود : برنامه_صبح_و_عصر_اتاق_عمل.docx           حجم فایل 16 KB
   دانلود : برنامه_آموزشي_هفتگي_بخش_جراحي.docx           حجم فایل 17 KB
   دانلود : برنامه_آموزشي_تا_پايان_اسفند_95.docx           حجم فایل 15 KB
   دانلود : برنامه_آموزشي_كارآموز_بخش_جراحي.doc           حجم فایل 80 KB
   دانلود : برنامه_آموزش_ضروري_كارورزي.doc           حجم فایل 124 KB
   دانلود : اهداف_درمانگاه_جراحي.doc           حجم فایل 26 KB
   دانلود : اهداف_آموزشي_كارورزان.doc           حجم فایل 54 KB
   دانلود : اهداف_آموزشي_كارآموزان.doc           حجم فایل 56 KB
شعار سال 1399: « جهش تولید »
Copyright © 2010-2011 Hamedan University of Medical Scinces - Medicalschool - All rights reserved