صفحه اصلی > کوریکولوم و برنامه درسی > گروه هاي علوم پايه > پزشكي مولكولي و ژنتيك انساني > برنامه درسی  
سامانه هاسرویس الکترونیک

برنامه درسی گروه پزشکی مولکولی و ژنتیک انسانی

   دانلود : طرح درس-دکتر بحرینی.pdf           حجم فایل 540 KB
   دانلود : اصول_ژنتيك_مولكولي_و_مهندسي_ژنتيك_.pdf           حجم فایل 217 KB
   دانلود : مهندسي_پروتئين_-_بيوتكنولوژي_پزشكي.pdf           حجم فایل 266 KB
   دانلود : ژنتیک_پزشکی__ارشد_زیست_فناوری.pdf           حجم فایل 325 KB
   دانلود : ژنتیک_دانشجویان_کارشناسی_مامایی.pdf           حجم فایل 125 KB
   دانلود : درس_ژنتیک_رشته_علوم_آزمایشگاهی.pdf           حجم فایل 123 KB
   دانلود : درس_بيولوژي_مولكولي_علوم_آزمایشگاهی-.pdf           حجم فایل 125 KB
   دانلود : درس_بيولوژي_مولكولي_راديولوژي.pdf           حجم فایل 124 KB
   دانلود : بیماری_های_ارثی_و_ژنتیک_بهداشت.pdf           حجم فایل 122 KB
   دانلود : اصول_مشاوره_ژنتیک_و_بیماری_های_ارثی_.pdf           حجم فایل 101 KB
   دانلود : ایمنی_ژنتیک_مولکولی.pdf           حجم فایل 212 KB
   دانلود : dentistry.pdf           حجم فایل 340 KB
   دانلود : مهندسی_پروتئین.pdf           حجم فایل 41 KB
   دانلود : کشت_سلولی95.pdf           حجم فایل 150 KB
   دانلود : 5_بیوانفورماتیک_doc.pdf           حجم فایل 41 KB
   دانلود : ژن_درمانی_عناوین_95.pdf           حجم فایل 136 KB
   دانلود : تازه_های_پزشکی_مولکولی.pdf           حجم فایل 116 KB
   دانلود : 95-96درس_اخلاق_زیستی_.pdf           حجم فایل 191 KB
   دانلود : بيولوژي_سلولي_و_مولكولي_-_.pdf           حجم فایل 252 KB
   دانلود : ايمني_زيستي.pdf           حجم فایل 124 KB
   دانلود : سر_فصل_های_کشت_سلولی95.pdf           حجم فایل 150 KB
   دانلود : پاتوبیولوژی_دروس95_B.pdf           حجم فایل 228 KB
   دانلود : بیولوژی_مولكولي_ارشد__زیست_فناوری.pdf           حجم فایل 144 KB
   دانلود : بیوشیمی_پزشکی.pdf           حجم فایل 241 KB
   دانلود : درس.ارشد_ایمونولوژی.pdf           حجم فایل 202 KB
   دانلود : بیولوژی_مولکولی_حشره__شناسی.pdf           حجم فایل 156 KB
   دانلود : بيولوژي_مولكولي_ارشد_انگل_شناسی.pdf           حجم فایل 129 KB
شعار سال 1399: « جهش تولید »
Copyright © 2010-2011 Hamedan University of Medical Scinces - Medicalschool - All rights reserved