صفحه اصلی > اعضای هیئت علمی > علوم پایه > پزشکی مولکولی و ژنتیک انسانی 
سامانه هاسرویس الکترونیک

نام و نام خانوادگی :

دكتر مسعود سعيدي جم

گروه آموزشی :

ژنتيك و بيولوژي مولكولي(مدیر گروه)

saidijam@umsha.ac.ir

 استاد- برنامه هفتگی-CV

نام و نام خانوادگی :

دكتر رضوان نجفي

گروه آموزشی :

پزشكي مولكولي

Najafi2535@gmail.com

استاديار-برنامه هفتگی-CV

نام و نام خانوادگی :

دكتر راضيه اميني

گروه آموزشی :

پزشكي مولكولي

Aminra14@gmail.com

استاديار- برنامه هفتگی-CV

نام و نام خانوادگی :

دكتر علي مهدي نژاد

گروه آموزشی :

پزشكي مولكولي

alimahdavi@gmail.com

استاديار- برنامه هفتگی-CV

نام و نام خانوادگی :

دكتر حميد اسلامي

گروه آموزشی :

بيوتكنولوژي (زيست فناوري)

hamidesl@gmail.com

استاديار- برنامه هفتگی-CV

نام و نام خانوادگی :

دكتر فاطمه بحريني

گروه آموزشی :

ژنتيك پزشكي دكتري Ph.D

 

 استاديار-CV

نام و نام خانوادگی :

كتايون اعتمادي

گروه آموزشی :

ژنتيك

etemadi@umsha.ac.ir 

مربي-برنامه هفتگی-CV

نام و نام خانوادگی :

اکرم جلالی

گروه آموزشی :

ژنتيك

استادیار-برنامه هفتگی-CV

 

نام و نام خانوادگی :

اسماعیل شریفی

گروه آموزشی :

ژنتيك

استادیار-برنامه هفتگی-CV

شعار سال 1397: « حمایت از کالای ایرانی»
Copyright © 2010-2011 Hamedan University of Medical Scinces - Medicalschool - All rights reserved