صفحه اصلی > اعضای هیئت علمی > علوم پایه > بیوشیمی 
سامانه هاسرویس الکترونیک

 

نام و نام خانوادگی :

دكتر حيدر طیبی نیا

گروه آموزشی :

بيوشيمي(مدیرگروه)

tavilani@umsha.ac.ir 

-استاد-برنامه هفتگی- CV

 

نام و نام خانوادگی :

دكتر ايرج خدادادي

گروه آموزشی :

بيوشيمي

khodadadi@umsha.ac.ir

استاد-برنامه هفتگی-CV

 

نام و نام خانوادگی :

دكتر رقيه عباسعلي پور كبيره

گروه آموزشی :

بيوشيمي

abbasaliepourkabir@umsha.ac.ir

دانشيار-برنامه هفتگی-CV

نام و نام خانوادگی :

دكتر نسرين ضياء مجيدي

گروه آموزشی :

بيوشيمي باليني

n_ziamagidi@yahoo.com

دانشیار-برنامه هفتگی-CV


نام و نام خانوادگی :

دكتر جمشيد كريمي

گروه آموزشی :

بيوشيمي باليني

 Jmshdkarini@yahoo.com

دانشیار- برنامه هفتگی-CV


نام و نام خانوادگی :

دكتر ابراهيم عباسی عشاقي

گروه آموزشی :

دكتري Ph.D بيوشيمي باليني

7abbasi@gmail.com

استادیار-برنامه هفتگی-CV


نام و نام خانوادگی :

دكتر غلامرضا شفیعی

گروه آموزشی :

دكتري Ph.D بيوشيمي باليني

g.r_shafiee@yahoo.com

استادیار-برنامه هفتگی-CV

شعار سال 1397: « حمایت از کالای ایرانی»
Copyright © 2010-2011 Hamedan University of Medical Scinces - Medicalschool - All rights reserved