صفحه اصلی > اعضای هیئت علمی > علوم پایه > تغذیه 
سامانه هاسرویس الکترونیک

 

نام و نام خانوادگی :

دكتر علي اصغر وحيدي نيا

گروه آموزشی :

علوم تغذيه(مدیرگروه)

 vahidinia@umsha.ac.ir

استادیار-برنامه هفتگی-CV

نام و نام خانوادگی :

دکتر علی حشمتی

گروه آموزشی :

علوم تغذیه

 ali_heshmati@yahoo.com

دانشیار-برنامه هفتگی-CV

  


نام و نام خانوادگی :

دکتر محمد مهدی شکوری

گروه آموزشی :

 

علوم تغذیه

 shaackooree@yahoo.com

استادیار-برنامه هفتگی-CV

 


نام و نام خانوادگی :

دکتر مهدي طاهري

گروه آموزشی :

 

علوم تغذیه

استادیار-برنامه هفتگی-CV

شعار سال 1396: « اقتصاد مقاومتی؛ تولید و اشتغال »
Copyright © 2010-2011 Hamedan University of Medical Scinces - Medicalschool - All rights reserved