صفحه اصلی > اعضای هیئت علمی > علوم پایه > حشره شناسی پزشکی 
سامانه هاسرویس الکترونیک

 

نام و نام خانوادگی :

دكتر اميرحسين ظهيرنيا

گروه آموزشی :

حشره شناسي(مدیر گروه)

 zahirnia@umsha.ac.ir

دانشيار- برنامه هفتگی-CV

 

نام و نام خانوادگی :

دكتر عارف صالح زاده

گروه آموزشی :

حشره شناسي

salehzadeh@umsha.ac.ir

دانشيار-برنامه هفتگی-CV

 

نام و نام خانوادگی :

دكتر بهروز داوري

گروه آموزشی :

حشره شناسي

davaribehroz@yahoo.com

استاد- برنامه هفتگی-CV

شعار سال 1396: « اقتصاد مقاومتی؛ تولید و اشتغال »
Copyright © 2010-2011 Hamedan University of Medical Scinces - Medicalschool - All rights reserved