صفحه اصلی > اعضای هیئت علمی > علوم پایه > زبان و ادبیات فارسی 
سامانه هاسرویس الکترونیک

نام و نام خانوادگی :

دكتر مهرانگيز وهابيان

گروه آموزشی :

زبان شناسي(مدیر گروه)

vahabian@umsha.ac.ir

استاديار-برنامه هفتگی-CV

 

نام و نام خانوادگی :

دكتر زهرا اصغري

گروه آموزشی :

زبان انگليسي

asghari222ir@yahoo.com

استاديار-برنامه هفتگی-CV

نام و نام خانوادگی :

دكتر حمزه مظاهري لقب

گروه آموزشی :

آموزش زبان انگليسي

Hamzmaz@gmail.com

استاديار- برنامه هفتگی-CV

 

نام و نام خانوادگی :

دکتر سهیلا صادقی

گروه آموزشی :

زبان و ادبیات فارسی

s.sadeghi@umsha.ac.ir

استادیار-CV

شعار سال 1397: « حمایت از کالای ایرانی»
Copyright © 2010-2011 Hamedan University of Medical Scinces - Medicalschool - All rights reserved