صفحه اصلی > اعضای هیئت علمی > بالینی > جراحی 
سامانه هاسرویس الکترونیک


نام و نام خانوادگی :

دکتر حميدرضا خورشيدي

گروه آموزشی :

فوق تخصص جراحي توراكس (مدیر گروه)

 

khorshidi@umsha.ac.ir

دانشیار-برنامه هفتگی-CV

 
 

نام و نام خانوادگی :

دكتر مهدي اسكندرلو

گروه آموزشی :

فوق تخصص جراحی

(فلوشيپ پلاستيك و ترميمي)

 eskandarlou.m@umsha.ac.ir

دانشیار- برنامه هفتگی-CV

 

نام و نام خانوادگی :

دكتر امير درخشانفر

گروه آموزشی :

فوق تخصص جراحی

(فلوشيپ عروق)

derakhshanfar@umsha.ac.ir

دانشيار-برنامه هفتگی-CV

 

نام و نام خانوادگی :

دکتر سيد محمدرضا جوادي

گروه آموزشی :

متخصص جراحی

(فلوشيپ برست)

 Mohamadreza.Javadi@gmail.com

استاديار-CV


نام و نام خانوادگی :

دكتر منوچهر قربانپور

گروه آموزشی :

فوق تخصص جراحي اطفال

ghorbanpour@umsha.ac.ir

استاديار-برنامه هفتگی-CV


نام و نام خانوادگی :

دكتر علی شریفی

گروه آموزشی :

متخصص جراحي عمومی

(فلوشیپ پیوند کلیه)

sharifi33@yahoo.com

استاديار-برنامه هفتگی-cv


نام و نام خانوادگی :

دكتر امیر شمس

گروه آموزشی :

فوق تخصص جراحی قلب

shamsamir92@yahoo.com

استاديار-CVنام و نام خانوادگی :

دكتر بابك منافي

گروه آموزشی :

فوق تخصص جراحی قلب

manafi@umsha.ac.ir

استاديار-برنامه هفتگی-CV

شعار سال 1397: « حمایت از کالای ایرانی»
Copyright © 2010-2011 Hamedan University of Medical Scinces - Medicalschool - All rights reserved