صفحه اصلی > اعضای هیئت علمی > بالینی > جراحی 
سامانه هاسرویس الکترونیک

نام و نام خانوادگی :
دکتر حميدرضا خورشيدي
گروه آموزشی :
فوق تخصص جراحي توراكس (مدیر گروه)
 
 
نام و نام خانوادگی :
دكتر مهدي اسكندرلو
گروه آموزشی :
فوق تخصص جراحی
(فلوشيپ پلاستيك و ترميمي)
دانشیار- برنامه هفتگی-CV
 
 

نام و نام خانوادگی :

دكتر امير درخشانفر

گروه آموزشی :

فوق تخصص جراحی

(فلوشيپ عروق)

derakhshanfar@umsha.ac.ir
 

نام و نام خانوادگی :

دكتر غلامرضا صفرپور

گروه آموزشی :

فوق تخصص جراحی قلب
استادیار-برنامه هفتگی-CV

 
نام و نام خانوادگی :
دکتر سيد محمدرضا جوادي
گروه آموزشی :
متخصص جراحی
(فلوشيپ برست)
استاديار-CV


نام و نام خانوادگی :
دكتر منوچهر قربانپور
گروه آموزشی :
فوق تخصص جراحي اطفال
استاديار-برنامه هفتگی-CV


نام و نام خانوادگی :
دكتر علی شریفی
گروه آموزشی :
متخصص جراحي عمومی
(فلوشیپ پیوند کلیه)
استاديار-برنامه هفتگی-cv


نام و نام خانوادگی :
دكتر امیر شمس
گروه آموزشی :
فوق تخصص جراحی قلب
استاديار-CVنام و نام خانوادگی :
دكتر بابك منافي
گروه آموزشی :
فوق تخصص جراحی قلب
استاديار-برنامه هفتگی-CV


نام و نام خانوادگی :
دكتر مازیار بذرافشان
گروه آموزشی :
فوق تخصص جراحی عروق
استاديار-برنامه هفتگی-CV


نام و نام خانوادگی :
دكتر روح اله حسینی
گروه آموزشی :
متخصص جراحی

استاديار-برنامه هفتگی-CV


نام و نام خانوادگی :
دكتر محمدرضا یوسفی احمد آبادی
گروه آموزشی :
متخصص جراحی
استاديار-برنامه هفتگی-CV
شعار سال 1399: « جهش تولید »
Copyright © 2010-2011 Hamedan University of Medical Scinces - Medicalschool - All rights reserved