صفحه اصلی > اعضای هیئت علمی > بالینی > بیهوشی 
سامانه هاسرویس الکترونیک

نام و نام خانوادگی :

دکتر سيدمحمد ذوالحواريه

گروه آموزشی :

متخصص بيهوشي (مدیر گروه)

dsmbszolhavarieh@yahoo.com

CV-استادیار-برنامه هفتگی


 

نام و نام خانوادگی :

دکترمریم داودی

گروه آموزشی :

 متخصص بیهوشی

davoudi@umsha.ac.ir 

دانشیار-برنامه هفتگی-CV

 

نام و نام خانوادگی :

دکترناهید منوچهریان

گروه آموزشی :

متخصص بیهوشی

 manouchehrian@umsha.ac.ir

دانشیار-برنامه هفتگی-CV

     

نام و نام خانوادگی :

دکتر محمد حسین بخشایی

گروه آموزشی :

 متخصص بیهوشی

(فلوشیپ بیهوشی قلب)

 bakhshaei@umsha.ac.ir , hbakhshaii@yahoo.com

دانشیار-برنامه هفتگی-CV

نام و نام خانوادگی :

دکتر مهشید نیکوسرشت

گروه آموزشی :

متخصص بیهوشی

(فلوشیپ درد)

nikooseresht@umsha.ac.ir , nikoo_mahshid@yahoo.com

دانشیار-برنامه هفتگی-CV

 

نام و نام خانوادگی :

دکتر احمد مرادی

گروه آموزشی :

متخصص بیهوشی

Ahmad.moradi@umsha.ac.ir

استادیار-برنامه هفتگی-CV

           

نام و نام خانوادگی :

دکتر بهروز کارخانه ای

گروه آموزشی :

متخصص بیهوشی

Bk13472000@yahoo.com

استادیار-برنامه هفتگی-CV

 

نام و نام خانوادگی :

دکتر عباس طاهر

گروه آموزشی :

متخصص بیهوشی

(فلوشیپ ICU)

a.taher@umsha.ac.ir

استادیار-برنامه هفتگی-CV

       

نام و نام خانوادگی :

دکتر فرشید رحیمی بشر

گروه آموزشی :

متخصص بیهوشی

(فلوشیپ ICU)

f.rahimi@umsha.ac.ir  fr_rahimibashar@yahoo.com

دانشیار-برنامه هفتگی-CV

        

نام و نام خانوادگی :

دکتر پوران حاجیان

گروه آموزشی :

متخصص بیهوشی

hajian@umsha.ac.ir

استادیار-برنامه هفتگی-CV

         

نام و نام خانوادگی :

دکتر مسعود تربیت

گروه آموزشی :

متخصص بیهوشی

(فلوشیپ بیهوشی قلب)

  masoud.tarbiat@umsha.ac.ir

استادیار-برنامه هفتگی-CV

       

نام و نام خانوادگی :

دکتر افشین فرهانچی

گروه آموزشی :

متخصص بیهوشی

farhanchi@umsha.ac.ir

استادیار-برنامه هفتگی-CVنام و نام خانوادگی :

دکتر محمود رضايي

گروه آموزشی :

متخصص بیهوشی

m.rezaei1961@yahoo.com

استادیار-برنامه هفتگی-CV

نام و نام خانوادگی :

دکتر احمدرضا سلیم بهرامی

گروه آموزشی :

متخصص بیهوشی

(فلوشیپ بیهوشی قلب)

moazami@umsha.ac.ir

استادیار-برنامه هفتگی-CV


نام و نام خانوادگی :

دکترحسین کیمیایی اسد

گروه آموزشی :

 متخصص بیهوشی

دانشیار

شعار سال 1397: « حمایت از کالای ایرانی»
Copyright © 2010-2011 Hamedan University of Medical Scinces - Medicalschool - All rights reserved