صفحه اصلی > اعضای هیئت علمی > بالینی > بیهوشی 
سامانه هاسرویس الکترونیک

نام و نام خانوادگی :
دکتر سيدمحمد ذوالحواريه
گروه آموزشی :
متخصص بيهوشي (مدیر گروه)
CV-استادیار-برنامه هفتگی

 
نام و نام خانوادگی :
دکترمریم داودی
گروه آموزشی :
 متخصص بیهوشی
دانشیار-برنامه هفتگی-CV

نام و نام خانوادگی :
دکترناهید منوچهریان
گروه آموزشی :
متخصص بیهوشی

نام و نام خانوادگی :
دکتر محمد حسین بخشایی
گروه آموزشی :
 متخصص بیهوشی
(فلوشیپ بیهوشی قلب)

نام و نام خانوادگی :
دکتر مهشید نیکوسرشت
گروه آموزشی :
متخصص بیهوشی
(فلوشیپ درد)

نام و نام خانوادگی :
دکتر احمد مرادی
گروه آموزشی :
متخصص بیهوشی
استادیار-برنامه هفتگی-CV

نام و نام خانوادگی :
دکتر بهروز کارخانه ای
گروه آموزشی :
متخصص بیهوشی
استادیار-برنامه هفتگی-CV

 
نام و نام خانوادگی :
دکتر عباس طاهر
گروه آموزشی :
متخصص بیهوشی
(فلوشیپ ICU)
استادیار-برنامه هفتگی-CV

نام و نام خانوادگی :
دکتر فرشید رحیمی بشر
گروه آموزشی :
متخصص بیهوشی
(فلوشیپ ICU)

نام و نام خانوادگی :
دکتر پوران حاجیان
گروه آموزشی :
متخصص بیهوشی
استادیار-برنامه هفتگی-CV

نام و نام خانوادگی :
دکتر مسعود تربیت
گروه آموزشی :
متخصص بیهوشی
(فلوشیپ بیهوشی قلب)

نام و نام خانوادگی :
دکتر افشین فرهانچی
گروه آموزشی :
متخصص بیهوشی
استادیار-برنامه هفتگی-CV

نام و نام خانوادگی :
دکتر محمود رضايي
گروه آموزشی :
متخصص بیهوشی
استادیار-برنامه هفتگی-CV

نام و نام خانوادگی :
دکتر احمدرضا سلیم بهرامی
گروه آموزشی :
متخصص بیهوشی
(فلوشیپ بیهوشی قلب)
استادیار-برنامه هفتگی-CV

نام و نام خانوادگی :
دکترحسین کیمیایی اسد
گروه آموزشی :
 متخصص بیهوشی
kimiaei@umsha.ac.ir
دانشیار


نام و نام خانوادگی :
دکترمرجان لشگری
گروه آموزشی :
 متخصص بیهوشی
m.lashgari@umsha.ac.ir
استادیار-CV
شعار سال 1399: « جهش تولید »
Copyright © 2010-2011 Hamedan University of Medical Scinces - Medicalschool - All rights reserved