صفحه اصلی > اعضای هیئت علمی > بالینی > ارتوپدی 
سامانه هاسرویس الکترونیک

نام و نام خانوادگی :

دکتر غلامرضا قرباني امجد

گروه آموزشی :

متخصص ارتوپدي

(فلوشيپ جراحي زانو)-مدیرگروه

Ghorbaniamjad@umsha.ac.ir

استاديار-برنامه هفتگی-CV

نام و نام خانوادگی :

دکتر حسن كيهانشكوه

گروه آموزشی :

متخصص ارتوپدي

(فلوشيپ جراحي دست)

 keihanshokoh@umsha.ac.ir

استاديار-CV

نام و نام خانوادگی :

دکترحسين صارمي

گروه آموزشی :

متخصص ارتوپدي

(فلوشيپ جراحي دست)

  h.saremi@umsha.ac.ir

دانشیار-برنامه هفتگی-CV

نام و نام خانوادگی :

دكتر آرش متقي

گروه آموزشی :

متخصص ارتوپدی

(فلوشيپ جراحي ستون فقرات)

استاديار-برنامه هفتگی-CV

نام و نام خانوادگی :

دکتر مرتضي مجيدي

گروه آموزشی :

 متخصص ارتوپدي

 majidi57@yahoo.com

استاديار-CV

نام و نام خانوادگی :

دکتر بيژن حيدري

گروه آموزشی :

متخصص ارتوپدي

 bajn.hedari@yahoo.com

استاديار-برنامه هفتگی-CV
شعار سال 1397: « حمایت از کالای ایرانی»
Copyright © 2010-2011 Hamedan University of Medical Scinces - Medicalschool - All rights reserved