صفحه اصلی > اعضای هیئت علمی > بالینی > ارتوپدی 
سامانه هاسرویس الکترونیک

نام و نام خانوادگی :
دکتر غلامرضا قرباني امجد

گروه آموزشی :

متخصص ارتوپدي

(فلوشيپ جراحي زانو)-مدیرگروه

Ghorbaniamjad@umsha.ac.ir

استاديار-برنامه هفتگی-CV

نام و نام خانوادگی :

دکترحسين صارمي

گروه آموزشی :
متخصص ارتوپدي

(فلوشيپ جراحي دست)

نام و نام خانوادگی :
دكتر آرش متقي
گروه آموزشی :
متخصص ارتوپدی
(فلوشيپ جراحي ستون فقرات)
استاديار-برنامه هفتگی-CV

نام و نام خانوادگی :

دکتر مرتضي مجيدي

گروه آموزشی :

 متخصص ارتوپدي

m.majidi@umsha.ac.ir
استاديار-CV

نام و نام خانوادگی :

دکتر بيژن حيدري

گروه آموزشی :

متخصص ارتوپدي

b.heidari@umsha.ac.ir

استاديار-برنامه هفتگی-CV


نام و نام خانوادگی :

دکترسپهر شیروئی

گروه آموزشی :

متخصص ارتوپدي

s.shiroei@umsha.ac.ir

استاديار-برنامه هفتگی-CV
شعار سال 1399: « جهش تولید »
Copyright © 2010-2011 Hamedan University of Medical Scinces - Medicalschool - All rights reserved