صفحه اصلی > اعضای هیئت علمی > بالینی > ارتوپدی 
سامانه هاسرویس الکترونیک

نام و نام خانوادگی :

دکتر غلامرضا قرباني امجد

گروه آموزشی :

ارتوپدي فلوشيپ جراحي زانو

Ghorbaniamjad@umsha.ac.ir

استاديار-برنامه هفتگی-CV

 

نام و نام خانوادگی :

دکتر حسن كيهانشكوه

گروه آموزشی :

ارتوپدي فلوشيپ جراحي دست

 keihanshokoh@umsha.ac.ir

استاديار-CV


نام و نام خانوادگی :

دکترحسين صارمي

گروه آموزشی :

ارتوپدي فلوشيپ جراحي دست (مدیر گروه)

  h.saremi@umsha.ac.ir

دانشیار-برنامه هفتگی-CV

نام و نام خانوادگی :

دكتر آرش متقي

گروه آموزشی :

 فلوشيپ جراحي ستون فقرات

 DrArashsu@yahoo.com

استاديار-برنامه هفتگی-CV

نام و نام خانوادگی :

دکتر مرتضي مجيدي

گروه آموزشی :

 ارتوپدي

 majidi57@yahoo.com

استاديار-CV

نام و نام خانوادگی :

دکتر بيژن حيدري

گروه آموزشی :

 ارتوپدي

 bajn.hedari@yahoo.com

استاديار-برنامه هفتگی-CV

شعار سال 1396: « اقتصاد مقاومتی؛ تولید و اشتغال »
Copyright © 2010-2011 Hamedan University of Medical Scinces - Medicalschool - All rights reserved