صفحه اصلی > اعضای هیئت علمی > بالینی > اطفال 
سامانه هاسرویس الکترونیک

 

نام و نام خانوادگی :

دکتر فاطمه اقباليان

گروه آموزشی :

 متخصص اطفال

(فلوشيپ نوزادان)- مدیر گروه

egbalian@umsha.ac & egbalian_fa@yahoo.com

استاد-برنامه هفتگی-CV


 

نام و نام خانوادگی :

دکتر حسن بزم آمون

گروه آموزشی :

 فوق تخصص گوارش اطفال

Bazmamoun@umsa.ac.ir &    Hbazmamoun@yahoo.com

دانشیار-برنامه هفتگی-CV


نام و نام خانوادگی :

دكتر ايرج صديقي

گروه آموزشی :

 فوق تخصص عفوني اطفال

 sedighi@umsha.ac.ir

استاد-برنامه هفتگی-CV


نام و نام خانوادگی :

دکتر نصراله پزشكي

گروه آموزشی :

متخصص اطفال

n_pezeshki@yahoo.com  & pezeshki@umsha.ac.ir

استاديار-CV

 

نام و نام خانوادگی :

دکتر زهرا رضوي

گروه آموزشی :

فوق تخصص غدد متابوليك اطفال

razavi@umsha.ac.ir &   razavizahra@yahoo.com.au

استاد-برنامه هفتگی-CV


نام و نام خانوادگی :

دکتر افشين فياضي

گروه آموزشی :

فوق تخصص اعصاب اطفال

 Afshinfay@yahoo.com

دانشيار-CV


نام و نام خانوادگی :

دکتر بهناز بصيري

گروه آموزشی :

فوق تخصص نوزادان

basiri@umsha.ac.ir  

دانشيار-برنامه هفتگی-CV


نام و نام خانوادگی :

دکتر حسين عماد ممتاز

گروه آموزشی :

 فوق تخصص کليه اطفال

momtaz@umsha.ac &hemmtz@yahoo.com    

دانشيار-برنامه هفتگی-CV


نام و نام خانوادگی :

دکتر فيروزه حسيني

گروه آموزشی :

فوق تخصص اعصاب اطفال

 hosseini@umsha.ac.ir

استاديار-برنامه هفتگی-CV


نام و نام خانوادگی :

دکتر مريم شكوهي سلگي

گروه آموزشی :

فوق تخصص نوزادان اطفال

Shokohi.solgi@umsha.ac.ir

استاديار-برنامه هفتگی-CV


نام و نام خانوادگی :

دکتر مژگان صفري

گروه آموزشی :

فوق تخصص ايمنولوژي و آلرژي

 Mojgan.safari@umsha.ac.ir

دانشيار-برنامه هفتگی-CV


نام و نام خانوادگی :

دکتر حسين اصفهاني

گروه آموزشی :

فوق تخصص هماتولوزی کودکان

esfahani@umsha.ac.ir

دانشيار-برنامه هفتگی-CV

نام و نام خانوادگی :

دکتر محمد حسین اسلامیان

گروه آموزشی :

فوق تخصص آلرژی ایمنولوژی بالینی

m.eslamian@umsha.ac.ir

استادیار-برنامه هفتگی-CV


نام و نام خانوادگی :

دکترمحمد كاظم سبزه اي

گروه آموزشی :

فوق تخصص نوزادان

MK-sabzehei@umsha.ac.ir

دانشیار-برنامه هفتگی-CV


نام و نام خانوادگی :

دکتر اسداله تناسان

گروه آموزشی :

فوق تخصص قلب كودكان

 Asadolahtanasan@yahoo.com

استاديار-برنامه هفتگی-CV


نام و نام خانوادگی :

دکتر رحیمپور امیری

گروه آموزشی :

فوق تخصص نفرولوژی کودکان

 r.amiri@umsha.ac.ir

استاديار-CV


نام و نام خانوادگی :

دکتر جلال الدین امیری

گروه آموزشی :

متخصص اطفال

استاديار


نام و نام خانوادگی :

دکتر رویا رئیسی

گروه آموزشی :

متخصص اطفال

استاديار

شعار سال 1397: « حمایت از کالای ایرانی»
Copyright © 2010-2011 Hamedan University of Medical Scinces - Medicalschool - All rights reserved