صفحه اصلی > اعضای هیئت علمی > بالینی > اطفال 
سامانه هاسرویس الکترونیک
 
نام و نام خانوادگی :
دکتر حسين اصفهاني
گروه آموزشی :
فوق تخصص هماتولوژی کودکان 
 مدیر گروه

 
نام و نام خانوادگی :
دکتر حسن بزم آمون
گروه آموزشی :
 فوق تخصص گوارش اطفال


نام و نام خانوادگی :
دكتر ايرج صديقي
گروه آموزشی :
 فوق تخصص عفوني اطفال


نام و نام خانوادگی :
دکتر نصراله پزشكي
گروه آموزشی :
متخصص اطفال
استاديار-CV

 
نام و نام خانوادگی :
دکتر زهرا رضوي
گروه آموزشی :
فوق تخصص غدد متابوليك اطفال


نام و نام خانوادگی :
دکتر افشين فياضي
گروه آموزشی :
فوق تخصص اعصاب اطفال
دانشيار-CV


نام و نام خانوادگی :
دکتر بهناز بصيري
گروه آموزشی :
فوق تخصص نوزادان


نام و نام خانوادگی :
دکتر حسين عماد ممتاز
گروه آموزشی :
 فوق تخصص کليه اطفال


نام و نام خانوادگی :
دکتر فيروزه حسيني
گروه آموزشی :
فوق تخصص اعصاب اطفال
استاديار-برنامه هفتگی-CV


نام و نام خانوادگی :
دکتر مريم شكوهي سلگي
گروه آموزشی :
فوق تخصص نوزادان اطفال
استاديار-برنامه هفتگی-CV


نام و نام خانوادگی :
دکتر مژگان صفري
گروه آموزشی :
فوق تخصص ايمنولوژي و آلرژي

نام و نام خانوادگی :
دکتر فاطمه اقباليان
گروه آموزشی :
متخصص اطفال
(فلوشيپ نوزادان)

نام و نام خانوادگی :
دکتر محمد حسین اسلامیان
گروه آموزشی :
فوق تخصص آلرژی ایمنولوژی بالینی
استادیار-برنامه هفتگی-CV


نام و نام خانوادگی :
دکترمحمد كاظم سبزه اي
گروه آموزشی :
فوق تخصص نوزادان


نام و نام خانوادگی :
دکتر اسداله تناسان
گروه آموزشی :
فوق تخصص قلب كودكان


نام و نام خانوادگی :
دکتر رحیمپور امیری
گروه آموزشی :
فوق تخصص قلب كودكان
استاديار-برنامه هفتگی-CV


نام و نام خانوادگی :
دکتر جلال الدین امیری
گروه آموزشی :
متخصص اطفال
j.amiri@umsha.ac.ir
استاديار


نام و نام خانوادگی :
دکتر رویا رئیسی
گروه آموزشی :
متخصص اطفال
 r.raisi@umsha.ac.ir
استاديار


نام و نام خانوادگی :
دکتر زهره شالچی
گروه آموزشی :
 فوق تخصص عفوني اطفال
z.shalchi@umsha.ac.ir
استاديار


نام و نام خانوادگی :
دکتر مریم نیکوفر
گروه آموزشی :

فوق تخصص قلب کودکان
m.nikofar@umsha.ac.ir
استاديار- برنامه هفتگی-CV


نام و نام خانوادگی :
دکتر علی صباغ
گروه آموزشی :

متخصص هماتولوژی  کودکان
a.sabagh@umsha.ac.ir
استاديار- برنامه هفتگی-CV


نام و نام خانوادگی :
دکتر غلامرضا کلوندی
گروه آموزشی :
فوق تخصص گوارش و کبد کودکان
g.kalvandi@umsha.ac.ir
دانشيار- برنامه هفتگی-CV


نام و نام خانوادگی :
دکتر وحید سعیدی
گروه آموزشی :
فوق تخصص غدد متابوليك اطفال
v.saeedi@umsha.ac.ir
استادیار- برنامه هفتگی-CV
شعار سال 1399: « جهش تولید »
Copyright © 2010-2011 Hamedan University of Medical Scinces - Medicalschool - All rights reserved