صفحه اصلی > اعضای هیئت علمی > بالینی > پوست 
سامانه هاسرویس الکترونیک


نام و نام خانوادگی :

دکتر محمدرضا سبحان

گروه آموزشی :

متخصص پوست و مو-مدیر گروه

 Mreza_sobhan@yahoo.com


استادیار-برنامه هفتگی-CV

 

نام و نام خانوادگی :

دکتر محمود فرشچيان

گروه آموزشی :

متخصص پوست

farshchian@umsha.ac.ir

استاد-برنامه هفتگی-CV

 


نام و نام خانوادگی :

دکتر پدرام علیرضائی

گروه آموزشی :

متخصص پوست

L_sotoosh@yahoo.com

استادیار- برنامه هفتگی-CV

 

 

نام و نام خانوادگی :

دکتر بهاره ابراهیمی

گروه آموزشی :

متخصص پوست


استادیار- برنامه هفتگی-CV

 

 

نام و نام خانوادگی :

دکترمحمد جمشیدی

گروه آموزشی :

متخصص پوست


m.jamshidi@umsha.ac.ir

استادیار- برنامه هفتگی-CV

شعار سال 1399: « جهش تولید »
Copyright © 2010-2011 Hamedan University of Medical Scinces - Medicalschool - All rights reserved