صفحه اصلی > اعضای هیئت علمی > بالینی > پوست 
سامانه هاسرویس الکترونیک


نام و نام خانوادگی :

دکتر محمدرضا سبحان

گروه آموزشی :

پوست و مو(مدیر گروه)

 Mreza_sobhan@yahoo.com


استادیار-برنامه هفتگی-CV

 

نام و نام خانوادگی :

دکتر محمود فرشچيان

گروه آموزشی :

 پوست

farshchian@umsha.ac.ir

استاد-برنامه هفتگی-CV

 

نام و نام خانوادگی :

دکتر آمنه یزدانفر

گروه آموزشی :

 

پوست

 yazdanfar@umsha.ac.ir

دانشیار-CV

 


نام و نام خانوادگی :

دکتر پدرام علیرضائی

گروه آموزشی :

پوست

L_sotoosh@yahoo.com

استادیار- برنامه هفتگی-CV

شعار سال 1397: « حمایت از کالای ایرانی»
Copyright © 2010-2011 Hamedan University of Medical Scinces - Medicalschool - All rights reserved