صفحه اصلی > اعضای هیئت علمی > بالینی > نوروسرجری 
سامانه هاسرویس الکترونیک

نام و نام خانوادگی :

دکتر علی عبدلی

گروه آموزشی :

متخصص جراحی مغز و اعصاب

(مدیر گروه)

a.abdoli@umsha.ac.ir

استادیار-برنامه هفتگی-CV

نام و نام خانوادگی :

دکتر مشهود آقاجانلو

گروه آموزشی :

متخصص جراحی مغز و اعصاب

  aghajanlo@yahoo.com

استادیار-برنامه هفتگی-CV

نام و نام خانوادگی :

دکتر محمدرضا ساعتیان

گروه آموزشی :

 متخصص جراحی مغز و اعصاب

mrsaatian@yahoo.com

استادیار-برنامه هفتگی-CV

نام و نام خانوادگی :

دکتر فهیمه اسماعیلی

گروه آموزشی :

 متخصص جراحی مغز و اعصاب

mrsaatian@yahoo.com

استادیار-برنامه هفتگی-CV

نام و نام خانوادگی :

دکتر مهدی ارجی پور

گروه آموزشی :

متخصص جراحی مغزو اعصاب

m.arjipour@umsha.ac.ir

استادیار-برنامه هفتگی-CV
شعار سال 1399: « جهش تولید »
Copyright © 2010-2011 Hamedan University of Medical Scinces - Medicalschool - All rights reserved